IFD : Image Forgery Detection

ارزیابی و آزمایش عملکرد

اندازه‌گیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کیفیت و دقت و کارآیی در پایان هر فرآیندی انجام می گیرد. در انتهای تمامی روشهایی که برای کشف جعل کپی-انتقال استفاده می شود نیز این اررزیابی باید صورت گیرد تا کارآیی و دقت الگوریتم بیان شده را آزمایش کنیم. دقت و کارآیی یکی از ساده ترین روش های اندازه گیری است که باعث سردرگرمی و اشتباه در بسیاری از مسائل دنیای واقعی است.در حقیقت بهترین راه حل استفاده از دقت و کارآیی و یک معیار فراگیری برای ارزیابی است. در تحقیقات مختلف از ابزارهای گوناگونی برای سنجش میزان کارآیی استفاده می شود. هر کدام از این ابزارها به مسائل ویژه ای توجه می کنند و از دیدگاههای مختلفی  اقدام به بررسی می کنند. یکی از ساده ترین و پرکاربردترین معیارهای ارزیابی مدل های دسته بندی کننده استفاده از نمونه هایی است که به اشتباه دسته بندی شده اند. بدین منظور می توان برای مشخص کردن میزان خطای مدل دسته بندی از تعداد نمونه هایی که به اشتباه دسته بندی شده اند به کل نمونه ها استفاده کرد.
  • Tp: یک نتیجه مثبت درست آن است که وضعیت را هنگامی که شرایط وجود دارد تشخیص دهد( true positive) یا نمونه های صحیحی که به درستی دسته بندی شده اند.
  • Tn: یک نتیجه آزمایش منفی درست این است که شرایط را هنگامی که شرایط وجود ندارد، تشخیص نمی دهد (true negative) یا نمونه های اشتباهی که به درستی به صورت اشتباه دسته بندی شده اند.
  • Fp:  یک نتیجه مثبت نادرست آن است که وضعیت را هنگامی تشخیص می دهد که شرایط وجود نداشته باشد(false positive) یا نمونه اشتباهی که به اشتباه به عنوان صحیح  دسته بندی شده است.
  • Fn: یک نتیجه تست منفی نادرست آن است که وضعیت را هنگامی که وضعیت وجود دارد شناسایی نمی کند ( false negative) یا نمونه های صحیحی که به اشتباه به صورت اشتباه دسته بندی شده اند.
  جهت بررسی بهتر نتایج برای هر دسته بندی کننده دوکلاسی می توان ماتریس درست نمایی در جدول زیر را ترسیم کرد که در آن میزان درست نمایی مدل در هر کدام از کلاس ها به صورت جداگانه  نشان داده شده است.

  با توجه به جدول بالا می توان علاوه بر میزان خطای ازمایشی مدل ،کارآیی و دقت عملکرد مدل در ابعاد مختلف نیز اطلاع حاصل کرد. فرمول در زیر آورده شده است:
  منبع
  دانلود مقاله میزان کارآیی مدل ها
  دانلود Test Statistics
  همچنین برای اطلاعات بیشتر به این لینک می توانید مراجعه کنید.
  نظرات (0)
  امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.