IFD : Image Forgery Detection

کد متلب هیستوگرام تصویر

 هیستوگرام تصویر نموداری است که توسط آن تعداد پیکسل های هرسطح روشنایی در تصویر ورودی مشخص می شود یا به زبانی دیگر هیستوگرام تصویر نمایشی گرافیکی از تعداد تکرار پیکسل‌های با شدت رنگ مشابه در یک تصویر است. فرض کنید تصویر ورودی یک تصویر Grayscale با 252 سطح روشنایی باشد ، بنابراین هریک از پیکسل های تصویر مقداری در بازه ی 0 تا 255 می  توانند داشته باشند. برای به دست آوردن هیستوگرام تصویر ،کافی است با پیمایش کل پیکسل های تصویر ، تعداد پیکسل های هر سطح روشنایی رامحاسبه می کنیم .

ورودی ما تصویر زیر است:

نمودار هیستوگرام تصویر بالا خروجی زیر می باشد:

کدهای نوشته شده به ترتیب زیر می باشد. ابتدا تصویر ورودی خوانده و بارگذاری می شود:
img = imread('peppers.png');
if size(img,3) == 3
    img = rgb2gray(img);
end
figure(1)
imshow(img)
title('Input Image')
از دستور زیر برای اعمال هیستوگرام رو ی تصویر استفاده می کنیم:
bin = 1:256;
hist = zeros(1,256);
for i = 0 : 255
    hist(i+1) = sum(sum(img == i));
end
و در نهایت برای نمایش نمودار هیستوگرام از دستور زیر استفاده می کنیم:
figure(2)
bar(bin, hist, 'cy')
grid on
ylabel('No. of pixels with such intensity levels')
xlabel('Intensity levels'), xlim([0 255])
title('HISTOGRAM OF THE IMAGE', 'fontsize', 14)
برای دریافت فایل آماده ی این پروژه به لینک زیر مراجعه کنید.
منبع
دانلود پروژه هیستوگرام
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.