IFD : Image Forgery Detection

دیتاست MICC

این دیتاست شامل تصاویر جعلی بدون اصلی است که تجزیه و تحلیل ناخوشایندی دارد. اما دیتاست های دیگر به این صورت نیست.

این نوع دیتاست خود شامل چند مجموعه می باشد که با ذکر آنها منظور از این جمله(شامل تصاویر جعلی بدون اصلی است) مشخص می شود.

  • MICC-F220: اولین مجموعه از این دیتاست است که شامل 220 تصویر می باشد.دارای  110 تصویر اصلی و 110 تصویر دستکاری شده است.
  • MICC-2000: این مجموعه دارای  2000 تصویر است. تصاویر اصلی و دستکاری شده در این مجموعه یکسان نیست . از 1300 تصویر اصلی و 700 تصویر جعلی تشکیل شده است. این مجموعه بسیار شبیه به مجموعه ی MICC-F220  است.
  • MICC-600: دارای 600 تصویر است که 440 تصویر اصلی و 160 تصویر جعلی دارد.

تصاویر جعلی در این مجموعه داده ها با انتخاب تصادفی یک منطقه از تصویر و کپی کردن آن بر روی تصویر پس از انجام تعدادی از حملات مختلف مانند چرخش و تغییر مقیاس(پوسته پوسته شدن) و یا ترکیبی از اینها است.

تاکید می شود این دیتاست ها  فقط شامل 2 نوع دستکاری چرخش و پوسته پوسته شدن هستند.

در زیر مثالی ازدیتاست MICC-F220 اورده شده است:

در زیر نحوه ی دقیق دستکاری شدن مشخص شده است: