IFD : Image Forgery Detection

دیتاست COVERAGE

در میان پایگاه داده های موجود برای تشخیص جعل، دیتاست Columbia شامل تصاویر معتبر وجعلی سیاه و سفید است اما بیشتر روی جعل پیوند (به هم تابیدن) تصویر به جای کشف جعل کپی-انتقال تمرکز دارد.

دیتاست Micc شامل تصاویر جعلی بدون اصل آن است که تجزیه و تحلیل ناخوشایندی دارد.

دیتاست Grip  و دیتاست Comofod هر دو تصویر جعلی و اصلی را نشان می دهند.در میان اینها تنها Comofodترکیبات پیچیده ی تصویر جعلی را در نظر می گیرد.

COVERAGE به صراحت ماسک های تکثیر شده و جعلی  را مشخص می کند. جدول زیر دیتاست های CMFD ( کشف جعل کپی-انتقال)  را بررسی و نیاز COVERAGE را نشان می دهد.

دیتاست COVERAGE  حاوی 100 جفت تصویر اصلی و جعلی است.

برای ایجاد پایگاه داده ی COVERAGE  تصاویر اصلی با استفاده از دوربین جلوی ایفون 6 بدست آمده است. صحنه های مختلفی را گرفته ایم که که بسیار متنوع است مانند فروشگاه ه، دفاتر، مکان های تفریحی، و غیره.

یک منطقه ی مورد علاقه که حاوی دو sgo است از هر تصویر برش داده شده و در قالب TIFF به عنوان تصویر اصلی مربوط به هر جفت ذخیره می شود.  یک تصویر جعلی توسط فتوشاپ cs4 ساخته می شود و همچنان به عنوان TIFF ذخیره می شود.

شش نوع دستکاری برای تولید تصویر جعلی استفاده شده:
  • Translation: شی تکرار شده مستقیماترجمه  و بدون هرگونه دستکاری روی ناحیه، جعل شده است.
  • Scaling : شی تکرار شده توسط یک عامل از ϕ مقیاس بندی می شود سپس ترجمه می شود.
  • Rotation: یک شی تکراری در جهت عقربه های ساعت چرخانده می شود و سپس توسط θ ترجمه می شود.
  • Free-form: شی تکراری از طریق یک تبدیل آزاد تحریف شده، سپس ترجمه می شود.
  • Illumination: شی تکراری از طریق اثرات روشنایی ترجمه می شود.
  • Combination: شی تکراری از طریق بیش از یکی از عوامل فوق پیوند داده می شود.

برای بهتر  درک کردن مطالب فوق به تصاویر زیر دقت کنید:


اکنون یک مثال از این دیتاست می زنیم:

نقاط و خطوط  نشان دهنده نقاط کلیدی (یا مراکز بلوک) و جفت های همسان است.