IFD : Image Forgery Detection

خوشه بندی k-means

این روش علی رغم سادگی آن یک روش پایه برای بسیاری از روش های خوشه بندی دیگر  محسوب می شود. این روش برای مواقعی که تعداد محاسبات و تعداد مشاهدات بسیار زیاد است مفید می باشد.

این روش روشی انحصاری و مسطح محسوب می شود.

برای این الگوریتم شکل های مختلفی بیان شده است. ولی همه ی آنها دارای روال تکراری هستند که برای تعدادی ثابت از خوشه ها سعی در تخمین موارد زیر دارند:

  • به دست آوردن نقاطی به عنوان مراکز خوشه ها که این نقاط در واقع همان میانگین نقاط متعلق به هر خوشه هستند.
  • نسبت دادن هر نمونه به یک خوشه که آن داده کمترین فاصله تا مرکز آن خوشه را دارا باشد.
  • در نوع ساده ای از این روش ابتدا به تعداد خوشه های مورد نیاز نقاطی به صورت تصادفی انتخاب می شود. سپس در داده ها با توجه با میزان نزدیکی (شباهت) به یکی از این خوشه ها نسبت داده می شوند و بدین ترتیب خوشه های جدیدی حاصل می شود. این روند تا زمانی ادامه پیدا می کند که دیگر تغییری در داده ها حاصل نشود.


 

در اولین انتخاب  K  نقطه، به عنوان مراکز هر خوشه تعیین میشود. سپس فاصله ی ، مشاهدات تا هر یک از مراکزی که مشخص شده، محاسبه میشود. مشاهداتی که کم ترین فاصله را تا هر یک از مراکز دارند، با هم تشکیل خوشه می دهند.

در خوشه بندی K-MEANS بر خلاف شیوه های سلسله مراتبی امکان جابه جایی مشاهد ه ای از یک خوشه به خوشه دیگر وجود دارد. در دومین انتخاب، میانگین خوشه هایی که در مرحله ی قبل محاسبه شده است را به عنوان مرکز در نظر گرفته، دوباره فاصله ی مشاهدات تا هر یک از مراکز جدید را محاسبه کرده، خوشه های جدید را تشکیل می دهیم. تعداد این تکرارها را در دومین انتخاب تعیین می کنیم.


منبع:

دانلود خوشه بندی و انواع روش های ان

دانلود خوشه بندی K-means  و سلسله در نرم افزارها

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.